Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/k/konsultacje-spoleczne-prognozy-o_18875/TOM%20D%20-%20Projekt%20PBDK_Konsultacje.pdf) planowane jest wybudowanie 382km drogi ekspresowej S7 na odcinkach:

  • Gdańsk – Płońsk

  • Warszawa – Kraków (odcinek   S7   Kraków – gr.   województwa małopolskiego/świętokrzyskiego  zostanie  skierowany  do  realizacji  w ramach obowiązującego limitu 92,8mld zł dla Programu)

  • Lubień – Rabka

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.