Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zaplanowano przeznaczenie łącznie 420 mln euro na działania związane z regionalną polityką energetyczną, w tym:

  • 65 mln euro na działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

  • 19 mln euro na działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa,

  • 96 mln euro na działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym,

  • 100 mln euro na działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

  • 140 mln euro na działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.