Debata parlamentarna Radia TOK FM w Radomiu

13.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z komunikatem prasowym NATO z 22 czerwca 2015, w roku 2014 3 kraje europejskie przeznaczyły ponad 2% PKB na wydatki na zbrojenia.

W komunikacie NATO znajdują się również dane dotyczące szacowanej części PKB, jaką kraje europesjkie przeznaczą na wydatki związane z obronnością w roku 2015. Zgodnie z nimi, w roku bieżącym 4 kraje europejskie przeznaczą 2% PKB na obronność.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.