Debata parlamentarna Radia TOK FM w Radomiu

13.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

“Plan Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych w latach 2013-2022” został podpisany 11 grudnia 2012. Oznacza to, że rzeczywiście jest to plan na 10 lat. Odnośnie aktualizacji, ze strony MON można dowiedzieć się, że „Prace nad aktualizacją Planu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w latach 2013-2022 prowadzone są na bieżąco.”

Udostępniony na stronie Ministerstwa dokument, zawiera odwołania do działań, które miały miejsce już w 2014 r. co oznacza, że informacja ta, została uaktualniona od czasu wejścia w życie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.