Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Aktualne szacunki wskazują, że populacja Afryki wynosi  około  1,13 miliarda ludzi (2014 rok). Dane  zebrane przez Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) szacuje  ludność Afryki na 1.132 miliarda.  Z kolei US Population Reference Bureau (PRB) szacuje wielkość populacji mieszkańców Afyki na  1.136- mld, a szacunki Banku Światowego  na 1,13 mld (z wyłączeniem Zachodniej Sahary).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.