Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według informacji Urzędu ds. Cudzoziemców (str. 9) zalegalizowane zostały różne rodzaje pobytu Ukraińców w Polsce w liczbie znacznie wyższej niż 6 tysięcy osób.

 

W 2014 r. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu obywatelom Ukrainy wydano:

• 6 098 decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

• 590 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

• 1 071 decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się,

• 11 010 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,

• 2 413 decyzje o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały.

od 1.01.2015 r. do 13.09.2015 r. w sprawach dotyczących legalizacji pobytu obywatelom Ukrainy wydano:

• 21 872 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy,

• 426 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

• 4 570 decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.