Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych dostępnych na m.in. na Index Mundi od 2006 r. mamy ujemny przyrost naturalny- population growth rate. W 20014 r. wyniósł on -0,11%. Podobne statystyki i dane widnieją również na portalu World Population Review, czy też Bank Światowy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.