Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Wedle danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku na świat przyszło 369 576 dzieci, a w 2014 roku 375 160. Wynika z tego, że w poprzednim roku urodziło się o 5584 dzieci więcej niż w 2013.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.