Debata parlamentarna Radia TOK FM we Wrocławiu

28.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według raportu GUS w 2014 r. odsetek wydatków gospodarstw domowych na “rekreację i kulturę” wynosił 6,5%, zatem w przeliczeniu na jedną osobę wynosił on ok. 3,25%. W 2013 r. sytuacja miała się podobnie: w gospodarstwach pracowników na stanowiskach nierobotniczych odsetek ten wynosił 3,2%, natomiast w gospodarstwach osób pracujących na własnych rachunek 3%.

GUS.jpg

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.