Debata polityczna Jedynki: sprawy budżetowe

17.06.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wg raportu GUS Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2014 r. (s. 53) w dniu 31 grudnia 2014 r. w administracji publicznej pracowało 444 040 osób, przeciętne zatrudnienie wyniosło zaś 426 433 osoby.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.