Debata polityczna w Jedynce PR

10.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi publikowanymi przez Ministerstwo Zdrowia w okresie od roku akademickiego 2006/2007 do 2013/2014 limity przyjęć na kierunek lekarski w Polsce są systematycznie zwiększane.

Jedynie w roku akademickim 2008/2009 liczba miejsc na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym była niższa w porównaniu z rokiem poprzednim, mimo to liczba miejsc na kierunku lekarskim w trybie niestacjonarnym również wzrosła.

Porównując bieżący rok akademicki, uwzględniając tylko kandydatów na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym, w porównaniu roku akademickiego 2006/2007 liczba przyjętych na studia wzrosła o 56,06%.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.