Debata polityczna w Jedynce PR

10.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Podczas VI Kadencji Sejmu RP weszła w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku, wprowadzająca zmiany w Kodeksie Pracy. Zgodnie z tą ustawą, która weszła w życie 1 stycznia 2009 roku, pracownica ma prawo do 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, oraz maksymalnie* do 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka, przy większej ilości dzieci okres ten wydłuża się) co daje łącznie do 26 tygodni.

Również prawdą jest, że zgodnie z Ustawą z dnia 28 maja 2013 r. wprowadzoną za obecnej, VII Kadencji Sejmu RP, od 17 czerwca 2013 możliwe jest po odbyciu 26 tygodni urlopu macierzyńskiego (20 tyg. urlopu podstawowego i 6 tyg. dodatkowego) uzyskanie kolejnych 26 tygodni urlopu rodzicielskiego, co daje łącznie 52 tygodnie czyli 1 rok.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.