Debata prezydencka #CzasDecyzji

21.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Profesor Zoll w wywiadzie z listopada 2014 roku dla KAI wypowiadał się na temat Konwencji przeciw przemocy.

W swoich wypowiedziach zawarł obawy o niebezpieczeństwo zamachu na cywilizację – “Rodzi się podejrzenie, że jest to zamach na naszą cywilizację. Widzę to niebezpieczeństwo.”.

Nie ma jednak bezpośredniej wypowiedzi profesora mówiącej o “antykonstytucyjności” – uważa ją za niekonieczną i uznaje, że polskie prawo wyczerpuje tę materię i nie ma potrzeby regulowania jej dokumentem napisanym “nieprecyzyjnym językiem”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.