Debata prezydencka #CzasDecyzji

21.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź została zakwalifikowana jako manipulacja, ponieważ wprowadza w błąd poprzez umieszczenie częściowo prawdziwych informacji w odbiegającym od oryginalnego kontekście. Tekst K. Szczerskiego, do którego odnosi się prezydent B. Komorowski, nie stanowił programu politycznego. Artykuł „Polska – republika wyznaniowa” był wyłącznie esejem teoretycznym z zakresu filozofii polityki i przedstawiała alternatywną wizję dziejów III RP.

W roku 2005, Krzysztof Szczerski napisał artykuł “Polska – republika wyznaniowa” dla filozoficznego kwartalnika społeczno-kulturalno-politycznego “Pressje” („Pressje” 2005, nr 5, s. 17-26). Rzeczywiście podnosił on w swoim artykule, że należałoby przekształcić III RP w swego rodzaju „republikę wyznaniową”. K. Szczerski był zdania, że w Senacie powinni zasiadać przedstawiciele Episkopatu Kościoła Katolickiego, jak również przedstawiciele innych kościołów chrześcijańskich. Ponadto Szczerski uważał, że w sferze publicznej potrzebna jest “dyktatura ewangelii”. Miałaby ona polegać na oparciu życia politycznego w kraju na zasadach moralnych nawiązujących do cnót chrześcijańskich. Podstawą legitymizacji takiej „republiki wyznaniowej” miałyby być „powinności moralne” zakotwiczone w „dbałości o dobro wspólne poprzez mobilizację ludzi do działania na rzecz własnego rozwoju i współdziałania w tym zakresie z innymi i tym samym tworzenia dobra nadrzędnego”. Niemniej jednak artykuł ma charakter eseju teoretycznego z zakresu filozofii polityki i przedstawia swego rodzaju alternatywną wizję dziejów III RP.

Warto też zwrócić przywołać tutaj słowa samego autora Krzysztofa Szczerskiego z 2011 r., który w wywiadzie dla portalu Kresy TV podkreślił, że jego artykuł miał jedynie charakter “prowokacji intelektualnej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.