Debata prezydencka #CzasDecyzji

21.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Głosowanie nad projektem rezolucji w sprawie sytuacji w Iraku i Syrii oraz ofensywy Państwa Islamskiego, w tym prześladowań mniejszości (2014/2843(RSP)) odbyło się na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 18 września 2014 roku. Nazwisko Andrzeja Dudy nie widnieje na liście obecności z tego posiedzenia.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.