#Debata prezydencka | #factcheck na żywo

05.05.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Janusz Korwin-Mikke prywatnie jest zwolennikiem monarchii. W jednym z wywiadów powiedział:

W każdym razie przyszły monarcha to będzie zdolny, agresywny młody człowiek mający poparcie wśród wiernej drużyny. Ktoś, kto ma autorytet wśród ludzi. On koronuje się sam, podobnie jak Napoleon. Przecież król nie zasiądzie na tronie dzięki głosowaniu ludu.

Stwierdzenie to jest jednak fałszem, bowiem Janusz Korwin-Mikke nie mówi nic o roli prymasa jako króla.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.