#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Jedynie w 2007 roku według Głównego Urzędu Statystycznego i EUROSTAT- u Polska osiągnęła wzrost PKB sięgający 7 procent.

Lata GUS EUROSTAT
2005 3,6 % 3,5 %
2006 6,2 % 6,2 %
2007 6,8 % 7,2 %

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.