#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W rządowym projekcie ustawy o leczeniu niepłodności z 13 marca 2015 r. w Rozdziale 12 “Przepisy karne i administracyjne kary pieniężne” znajdują się przepisy wymieniające czyny niezgodne z ustawą, które podlegają penalizacji (grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – w zależności od popełnionego czynu).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.