#debata prezydencka TVP i Polsatu #factcheck na żywo

17.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Najnowsze dane dotyczące emigracji z Polski dotyczą 2013 roku (Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 – 2013), kiedy to liczba emigrantów w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o  66 tys. Okresem największej emigracji były lata 2005-07, kiedy to emigrowało rocznie:

  • 2005 – 450 tys. osób,

  • 2006 – 500 tys. osób,

  • 2007 – 320 tys. osób.

Z porównania danych liczbowych wynika, że w porównaniu do roku 2005, w którym emigracja była największa, w roku 2013 wyemigrowało 7,56 razy mniej Polaków. Warto wziąć jednak pod uwagę, że powyższe badania GUS mierzą ilość osób przebywających poza granicami kraju dłużej niż 3 miesiące tylko w jednym momencie – na koniec roku kalendarzowego (nie uwzględniają więc tych, którzy przykładowo wyjechali na okres od stycznia do listopada) i sam Urząd zaznacza tą problematyczną kwestię w swojej metodologii. Zważając na znaczącą nieścisłość liczbową oraz mankamenty metodologii GUS niniejszą wypowiedź należy uznać za manipulację.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.