Debata prezydencka w Nowym Sączu

26.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

: Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12.01.1991 roku w artykule 5 kompetencję ustalania stawek opłat lokalnych oraz podatku od nieruchomości przekazuje Radzie Gminy, określając tylko maksymalną kwotę podatku.

Jeżeli natomiast chodzi o podatek od spadków i darowizn, to jest on podatkiem zasilającym budżet gminy, jednak jak wynika z Ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983, jego wysokość ustalana jest ustawowo. Tym samym więc zmiana jego wysokości leży poza kompetencjami władzy samorządowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.