Debata prezydencka w Nowym Sączu

26.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

 Wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2013 to według sprawozdania z wykonania budżetu 16 696 864 zł, które stanowi 4,3% całkowitego budżetu miasta. W roku 2013 gmina Stary Sącz wydała na inwestycje 18.016.603,62 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.