Debata przedwyborcza Jedynki – Jaka Unia Europejska w przyszłości?

14.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Jak podaje raport Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Polskim  sektorze energetycznym udział węgla wynosi 79,8%, w tym węgiel kamienny odpowiada za 62,2%, a węgiel brunatny za 17,6% wytwarzanej energii.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego dotyczącym transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, państwa Unii Europejskiej zostały objęte nową strategią energetyczną “Europa 2020”. Zasadniczymi celami Unii jest wdrożenie polityki energetycznej i klimatycznej, składających się z dokończenia budowy rynku wewnętrznego energii, zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw  gazu i ropy naftowej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnanych o 20%, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w ostatecznym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie 20% wzrostu efektywności energetycznej. Jednocześnie wiąże się to dla Polski ze znacznymi kosztami, ponieważ zgodnie z przyjętą dyrektywą kraje członkowskie do 2020 roku powinny osiągnąć 20% udział ze żródeł energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii oraz 10% udział tej energii w sektorze transportowym.

Dyrektywa przedstawia cele obligatoryjne dla każdego kraju, w tym dla Polski 15% w całym sektorze OZE oraz 10% w sektorze paliw transportowych,

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.