Debata przedwyborcza Jedynki – Jaka Unia Europejska w przyszłości?

14.05.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody
na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej, zwanym referendum akcesyjnym, na pytanie ,,Czy wyraża Pani / Pan zgodę na przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej?” odpowiedzi „nie” udzieliło 3 935 655 uprawnionych do głosowania, czyli22,55% głosujących w referendum.

Odnotować natomiast należy, że wspomniane powyżej referendum nie odbyło się 10 lat temu, leczy niespełna 11., bowiem referendum zostało wyznaczone na dzień 8 czerwca 2003 roku, a głosowanie odbyło się w dniach 7-8 czerwca 2003 roku.

 Źródło: Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 lipca 2003 r. o skorygowanym wyniku ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.