Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według programu wyborczego Partii Razem, ugrupowanie to proponuje wprowadzenie podatku progresywnego, tj. wysokość podatku ma zależeć od wysokości rocznych dochodów, im większy dochód, tym wyższy podatek.

Partia proponuje wesprzeć najbiedniejszych poprzez zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 12 tysięcy złotych, czyli do poziomu dwunastokrotności minimum socjalnego.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.