Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Premier poinformowała 21 lipca 2015, że Polska przyjmie 1100 osób w ramach relokacji z Unii Europejskiej, np. z Włoch i Grecji oraz 900 osób w ramach przesiedleń spoza UE. Jest to spójne z informacjami dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej KPRM.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.