Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z częścią diagnostyczną Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego (s.37) udział zanieczyszczeń napływowych (spoza granic Krakowa) oraz tła naturalnego w stężeniach średniorocznych pyłu PM10 wynosi ok. 20%, pyłu PM2.5 ok. 30%, benzo(a)pirenu ok. 30%, dwutlenku azotu ok. 25%. Nie jest zatem możliwe żeby 37% zanieczyszczeń trafiało do Krakowa z terenów północno-zachodnich.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.