Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na realizację projektu Zimowe Igrzyska Olimpijskie Kraków 2022 budżet miasta Krakowa w latach 20132014 poniósł wydatki w wysokości  7 354 880 zł. Dodatkowo, Komitet Konkursowy Kraków 2022 w 2013 roku wydał 3 193 745 zł z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Daje to kwotę 10 548 625 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.