Debata Radia Kraków

24.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Warszawie z 1721 autobusów, 969 spełnia wymogi europejskiej normy emisji spalin Euro 5 lub 6. Co nam daje ponad 56% całego stanu taboru.

Z kolei, Katowice mają najmniejszy udział autobusów które spełniają europejskie normy Euro 5 i 6, jest to tylko 30% całego taboru.

http://www.mpk.krakow.pl/pl/aktualnosci/news,3407,pierwsze-autobusy-z-silnikiem-euro-6-w-krakowie.html

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.