Debata Radia Kraków

24.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

25 maja 2014 roku w referendum lokalnym w Krakowie frekwencja wyniosła 35,96%. Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 15 września 2000 o referendum lokalnym referendum jest ważne, jeśli oddało w nim głosy ponad 30% uprawnionych do głosowania.

Należy jednak zaznaczyć, że decyzja podjęta przez mieszkańców w drodze referendum nie stanowi bezpośredniego zobowiązania władz miasta do realizacji wybranej opcji.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.