Debata Radia Kraków

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa stanowi:
§ 16. 1. Dotację przyznaje się:

1) do 100 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w latach 2014 – 2015,

2) do 80 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2016,

3) do 60 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2017,

4) do 40 % poniesionych kosztów dla wniosków kompletnych złożonych w roku 2018.

Zatem zgodnie z powyższym artykułem jest to prawda

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.