Debata TOK FM – Częstochowa

08.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W artykule 16 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych czytamy:

Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe osób, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom, finansują:

1) duchowni – w wysokości 20% składki oraz Fundusz Kościelny – w wysokości 80% składki;

Wynika z tego, że Jacek Kasprzyk powiedział prawdę, 80% kwoty składki na ubezpieczenia społeczne pokrywa Fundusz Kościelny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.