Debata TOK FM – Częstochowa

08.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Opodatkowanie kapitału spekulacyjnego (podatek Tobina) został wprowadzony w kilku krajach Unii Europejskiej. Nie wszystkie kraje wspólnoty europejskiej zgodziły się na opodatkowanie transakcji finansowych. Jednakże w 2011 roku Francja, Niemcy, Belgia, Włochy, Grecj i Portugalia utworzyły pionierską grupę jedenastu krajów, które wprowadziły ów podatek.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.