Debata TOK FM – Częstochowa

08.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych istnieje możliwość zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez system eMS(system Ministerstwa Sprawiedliwości). Od 2015 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego poszerzono listę podatników zwolnionych z obowiązku rejestracji. Zniesiony został również obowiązek potwierdzenia zgłoszenia VAT-R. Ale nadal przedsiębiorca musi się zarejestrować jako płatnik podatku VAT.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej istnieje możliwość rejestrowania działalności gospodarczej przez Internet w systemie CEIDG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.