Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Zdrowia przedstawianych w ramach sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy (ostatnie dane z 2011) liczna aborcji w Polsce wynosi  669, natomiast według danych NFZ w 2011 było to 1167 w 2012 liczba aborcji wyniosła 1252 w 2013 wykonano 1354 zabiegi aborcji (indukcja poronienia) a w 2014 1913  takich zabiegów. Indukcja poronienia to jednak pojęcie szersze niż aborcja ponieważ obejmuje również usunięcie obumarłego płodu.

Według Fundacji na rzecz kobiet i planowania rodziny w Polsce, która zabiega o wprowadzenie aborcji na życzenie, podziemie aborcyjne wynosi od 80 do 200 tysięcy rocznie. Ruchy pro-life podają liczby od 6 do 13 tysięcy. Brakuje na ten temat statystyk organizacji nie zabiegających o zmianę prawa w kwestii aborcji jak i żadnych danych rządowych czy europejskich wobec czego liczba ta jest nieweryfikowalna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.