Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według danych Ministerstwa Zdrowia w 2011 roku w Polsce przeprowadzono 669 aborcji z czego 620 w wyniku badań prenatalnych (czyli z powodu choroby dziecka). Stanowi to ponad 90 % wykonanych zabiegów, jednak zdanie należy uznać za fałszywe gdyż nie prowadzi się statystyk określających jaka wada płodu była przesłanką aborcyjną, a istnieje więcej chorób umożliwiających aborcję, zespół Downa jest tylko jedną z nich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.