Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

odpowiedzi Ministra Skarbu Państwa na interpelację jednego z posłów w sprawie elektrowni atomowej wynika że pomiędzy 2009 a 2014 rokiem spółka PGE EJ 1 (odpowiedzialna za wdrażanie Planu Energetyki Jądrowej) wydała 182 mln zł. Należy zaznaczyć, że w obecnym momencie określenie kosztów wybudowania i uruchomienia pierwszego bloku elektrowni jest niemożliwe, ponieważ nie została jeszcze wybrana lokalizacja oraz nie została określona technologia i wykonawcy . Jednak w wersji Planu Energetyki Jądrowej z 2014 roku (Plan jest aktualizowany co 4 lata i ulega bieżącym modyfikacjom) czytamy: “szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie od około 40 do 60 mld PLN, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą elektrowni.” co jest kwotą znacznie mniejszą niż 160 mld. wspomniane przez Joanne Senyszyn. Wypowiedź została uznana za manipulację ponieważ dane o dotychczasowych kosztach elektrowni zgadzają się, jednak szacowane całościowe koszty są inne niż podała w wypowiedzi prof. Senyszyn.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.