Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie ze Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej – COM(2015)80. UE zobowiązuje się do zmniejszenia o co najmniej 40% emisji cieplarnianych w porównaniu z rokiem 1990. Protokół paryski zakłada ten cel do 2030r. Szczyt Rady Europejskiej na którym zatwierdzono tę strategię odbył się 19-20 marca 2015r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.