Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W 2007 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 1991r. Do tej pory obowiązywały 4 stawki podatkowe: 19% do 37.024zł, 30% od 37.024zł do 74.048zł, 40% od 74.048zł do 600 000zł, i 50% od 600 000zł. Po nowelizacji zaczęły obowiązywać dwie stawki podatkowe: 18% do 85.528 zł i 32% powyżej tej kwoty. Biorąc pod uwagę że najniższa stawka podatkowa została obniżona o 1%, a osoby zarabiające powyżej 85.528zł. płaciły wcześniej podatek na poziomie 40%, a obecnie płacą na poziomie 32%, należy stwierdzić że podatek ten został obniżony.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.