Debata TOK FM- Gdańsk

02.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwszy projekt powstał w 2005r. projekt nie jest już dostępny na stronie PiS. Jednak wciąż widnieje na stronie posła Marka Łatasa z PIS.

Drugi projekt powstał w 2009, został ogłoszony w styczniu 2010.

Pomimo, że żaden z projektów nie wpłynął do sejmu, należy uznać, że wypowiedź jest prawdziwa gdyż oba projekty powstały i zostały przedstawione w zakładanym okresie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.