Debata TOK FM- Katowice

24.09.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem krajowym PISA z 2012 roku należy uznać wypowiedź za prawdziwą, ponieważ według raportu krajowego PISA polscy uczniowie w ostatnich latach uzyskiwali lepsze wyniki niż w latach poprzednich. W raporcie czytamy, że Polska :”Dokonała też spektakularnego postępu w porównaniu do innych krajów uczestniczących w badaniu i po raz pierwszy uzyskała wyniki powyżej średniej OECD.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.