Debata TOK FM- Katowice

24.09.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trybunał Konstytucyjny 23 lutego 2010 roku wydał orzeczenie, w którym stwierdza, że przepisy dotyczące płacy minimalnej dla skazanych określone w Kodeksie Karnym Wykonawczym nie mogą zmieniać wynagrodzenia minimalnego wypłacanego więźniom. W 2010 r. liczba pracujących odpłatnie skazanych wynosiła średnio 16 910, a odpłatnie pracujących tymczasowo aresztowanych – 197. Nieodpłatnie pracowało 7 830 skazanych. W 2011r. odpłatnie pracowało 11 624 skazanych i 68 tymczasowo aresztowanych, nieodpłatnie pracowało 11 930 osób. Wypowiedź zakwalifikowaliśmy jako manipulację ponieważ pierwsza część wypowiedzi o wyroku TK jest prawdziwa natomiast liczba pracujących i zarabiających więźniów nie zmniejszyła się o 90%, a o ok. 30%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.