Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego (Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2014 r.) w województwie lubelskim zebrano 4 921 899 decyton jabłek, co stanowi drugi wynik w kraju po województwie mazowieckim (14 460 063 decyton).

jabłka.png

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.