Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego uzyskanymi podczas spisu powszechnego w 2011 roku, 45% gospodarstw domowych mieszkało we własnym domu. Według najnowszych statystyk Eurostatu w 2013 roku było to 52,6%. Natomiast w pracy “The Great Mortgaging: Housing Finance, Crises, and Business Cycles” wskaźnik w 2010 roku wynosił 45%. W związku z tym wypowiedź uznajemy za fałszywą, podana liczba wykracza poza uznawany przez nas margines błędu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.