Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W 2014 roku katolicyzm deklarowało 33.494.741,00 Polaków (Mały rocznik statystyczny Polski). Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Polsce było 38 478,602,00 mieszkańców, co oznacza że za katolików uważało się około 87%. Natomiast według badań CBOS z 2014 roku za katolików uznało się 89,3% badanych. Żaden z wyników nie przekracza 92% dlatego wypowiedź należy uznać za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.