Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Od 1 stycznia 2014 obowiązuje wyższa akcyza na alkohole etylowe i wynosi ona obecnie 5704 zł od hektolitra alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w gotowym wyrobie. Do 31 grudnia 2013 wynosiła ona 4960 zł, czyli wzrosła o 15%.

Biuletynie Statystycznym Służby Celnej I-IV kwartał 2014 w tabeli I.5.1 i I.5.2 możemy znaleźć informację, że dochody z podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowych przez cały 2014 rok są mniejsze o 544.7 mln zł w porównaniu z rokiem 2013 (wyniosły one 6 mld 614,1 mln w 2014 r., a w 2013 r. 7 mld 158,8 mln).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.