Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Można zgodzić się ze stwierdzeniem, że Przemysław Wipler był pomysłodawcą projektu związanego z deregulacją niektórych zawodów, ze względu na to, że jest on jednym z głównych autorów raportu Fundacji Republikańskiej „Zawody regulowane. Aktualny stan prawny i propozycje zmian” z września 2011 roku. Jednakże same projekty ustaw o zmianach ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów były projektami rządowymi, a jego wnioskodawcami był Minister Sprawiedliwości. Poseł Przemysław Wipler brał udział w posiedzeniach komisji nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji, która zajmowała się tymi projektami i zgłaszał do nich swoje poprawki, ale część wypowiedzi określająca Przemysława Wiplera jako wykonawcę projektu nie jest prawdziwa i na tej podstawie należy uznać wypowiedź za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.