Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z artykułem 2 ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961 roku, szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze zostały w czasach PRL instytucjami świeckimi, a całokształt nauczania i wychowania miał wyłącznie charakter świecki. Obecnie w myśl artykułu 2 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z 1991 roku: “Publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadgimnazjalne na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie.”

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.