Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Jednoznaczna ocena tego zagadnienia jest trudna ze względu na dużą skalę rozróżnienia pojęć “niedożywienie”, “cierpieć głód”, “niedojadanie” oraz już konkretnie niedożywienie dzieci w środowisku szkolnym. O problemach metodologicznych pisano m.in. na łamach portalu NaTemat.

Rozbieżne dane podawane są więc w różnych raportach. Polska Fundacja Pomocy Dzieciom “Maciuś” dysponowała danymi, które zakreślały problem na 800 tys. niedożywionych dzieci w Polsce. Polska Akcja Humanitarna podawała, że w roku 2010 problem niedożywienia dotykał 130 tys. dzieci. Firma Danone prowadząca wraz z Federacją Polskich Banków Żywności akcję “Podziel się posiłkiem”, opierając się na badaniach firmy MillwardBrown z 2013 r. podawała, że problem niedożywienia dzieci w szkołach podstawowych wynosi 7,4%, w 40% klas szkół podstawowych co najmniej jedno dziecko cierpi z powodu niedożywienia, co składa się na 130 tys. dzieci, których codziennie dotyka ten problem.

Skala oraz metodologia jest więc różna, co nie pozwala nam na jednoznaczną ocenę wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.