Debata TOK FM w Lublinie

16.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu w 2014 roku Polska była największym producentem jabłek w Unii Europejskiej i Europie z wynikiem 3195 tys. ton. Na drugiej pozycji znalazła się Turcja (2480 tys. ton), a na trzeciej Włochy (2474 tys. ton).

Biorąc powyższe pod uwagę, w światowej produkcji jabłek (gdzie UE znajduje się na 3. pozycji) Polska zajmuje trzecie miejsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.