Debata Warszawska

25.11.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Centrum Alzheimera nie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem zajmującym się diagnostyką, a także leczeniem osób z chorobą Alzheimera. W 2006 roku powstał Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie. Prawdą jest jednak, że jest to pierwsza tego typu jednostka o charakterze publicznym, powołana 1 czerwca 2011 roku na mocy Uchwały nr VIII/145/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 stycznia 2011 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.